1. Preskočite na izbornik
 2. Preskočite na sadržaj
 3. Preskočite na podnožje

Monter suhe gradnje

uciliste Studium - monter suhe gradnje

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Cilj obrazovnog programa:

-          osposobljavanje za rad u području suhe gradnje koji omogućuje da

-          polaznik ovlada znanjima i vještinama za samostalan rad za najkraće vrijeme

-          učenja

-          stjecanje uporabivog znanja koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja

-          na području suhe gradnje

-          razvijanje sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim

-          načelima

-          razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitom radu radi razvijanja stvaralačkih

-          sposobnosti

-          razvijanje potrebe i navike čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko

-          tehničkih sredstava prilikom obavljanja svog posla

-          razvijanje potrebe i navike čuvanja i zaštite prirodne, životne i radne sredine.

-          oblaganje zidanih i betonskih zidova i stropova gipskartonskim pločama

-          montaža pregradnih stijena s metalnom podkonstrukcijom

-          oblaganje zidova zidnim oblogama od drva ili sličnim umjetnim zamjenama

-          izvođenje spuštenih stropova na drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji

-          montaža izolacijskih slojeva na vertikalnim i kosim zidovima

-          montaža izolacijskih slojeva u stambenom potkrovlju

-          izvođenje suhih estriha za plivajuće podove

-          izvođenje povišenih (kompjuter) podova

-          montaža instalacijskih zidova u sanitarnim čvorovima sa metalnom

-          potkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarni uređaj

-          izvođenje zakrivljenih stropova u dvije ili više ravnina

-          izvođenje zakrivljenih zidova

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje MONTER/KA SUHE GRADNJE  može se upisati osoba koja ima:

- završenu osnovnu školu

- najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu srednju školu

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Građevinski tehničar

uciliste Studium - gradevinski tehnicar

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČUZAVRŠETKOM PROGRAMA

Cilj obrazovanja

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.


Rezultati učenja u strukovnom dijelu programa

Stručne kompetencije polaznika:

-          informatički pismen

-          služi se računalnim programima za izradu nacrta

-          sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja

-          poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća

-          posjeduje znanja o građevinarstvu

-          posjeduje znanja  i vještine izrade nacrta i dijelova tehničke dokumentacije

-          poznaje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina

-          poznaje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite

-          poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije

-          poznaje građevine

-          poznaje građevinsku mehanizaciju

-          poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji,  pravilnik i propise

-          poznaje cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu

-          poznaje način obračuna troškova građenja

-          poznaje karakteristika gradilišta

-          poznaje okruženja

-          posjeduje znanja i vještine izrade nacrta cesta i željeznica

-          poznaje tunele i mostove

-          razumije prirodne pojave vezane za vodu

-          posjeduje znanja iz hidrologije

-          razumije uzroke i posljedice zagađenja hidrosfere

-          odgovoran prema okolišu

-          poznaje proračune osnovnih hidrauličkih veličina

-          poznaje proračune hidrotehničkih sustava i objekata

-          poznaje suvremene građevne materijale i tehnologije

-          poznaje metode za ispitivanje građevnih materijala

-          vješt u izražavanju pomoću tehničkog crteža

-          koristi tehnički načina razmišljanja

-          kreativan i samostalan

-          odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina

-          zainteresiran  za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru

-          posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju

 

Opis standarda:

Grupe poslova

Ključni poslovi

Znanja i vještine

Analiza, planiranje i organizacija rada

 

 

Organizira svoj rad i rad manje skupine

 

 

poznaje cjelokupni proces nastajanja građevine

poznaje Zakon o gradnji i propise

razumije projekte ovlaštenih projektanata

poznaje vrste tehničke dokumentacije

poznaje ulogu pojedinih elaborata

poznaje proces nastajanja tehničke dokumentacije

poznaje organizaciju gradilišta

poznaje gradilišnu dokumentaciju

poznaje metode ispitivanja građevnih materijala

poznaje dokumentaciju vezanu za rezultate ispitivanja

Priprema rada i radnog mjesta

 

Priprema radno mjesto

koristi tehničko pismo

koristi tradicionalne načine izrade nacrta

koristi računalne programe za pisanje i crtanje

skicira i crta sheme

poznaje načine mjerenja

poznaje pribor i uređaje za ispitivanje

Operativni poslovi

 

Surađuje u izradi tehničke dokumentacije za građevine

 

 

 

poznaje vrste tehničke dokumentacije

poznaje ulogu pojedinih elaborata

koristi tehničko pismo

koristi računalne programe za obradu teksta

primjenjuje zakone, propise i norme

printa, plota, formatira, slaže nacrte, uvezuje

snima nacrte na elektronske medije, pohranjuje ih i dostavlja

oprema i slaže priloge tehničke dokumentacije u različite elaborate potrebne drugim sudionicima 

Surađuje u izradi nacrta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznaje vrste nacrta i njihovu namjenu

poznaje pravila za opremanje nacrta

poznaje arhitektonske konstrukcije i način prikazivanja

crta nacrte manjih zgrada u različitim mjerilima

crta nacrte tradicionalnim načinom, tuširanjem

izrađuje nacrta na računalu u AutoCAD-u

izrađuje skice i sheme

poznaje načela projektiranja cesta i željeznica

surađuje u izradi  nacrta cesta i željeznica

poznaje konstrukciju tunela i mostova

surađuje u izradi nacrta tunela i mostova

poznaje suvremene građevne materijale i tehnologije

razrađuje pojedine nacrte na temelju idejnih rješenja

unosi promjena u nacrte po projektima ostalih sudionika u procesu izrade tehničke dokumentacije

pronalazi potrebne stručne materijale na internetu

Surađuje na izradi proračuna

surađuje u izradi troškovnika i dokaznice mjera

primjenjuje metode proračuna količina

služi se građevinskim normama

poznaje metode proračuna nosivih sklopova građevine

surađuje u izradi proračuna stabilnosti građevine

surađuje u izradi hidrauličkih proračuna

surađuje u izradi proračuna hidrotehničkih sustava i objekata

posjeduje znanja iz hidrologije

surađuje u izradi ostalih elaborata koji su sastavni dio tehničke dokumentacije

Surađuje u vođenju gradilišta

 

 

Samostalno vodi gradilište manjih građevina sukladno Zakonu o gradnji

surađuje u doradi projekata na gradilištu

unosi promjena u projektnu dokumentaciju

obavlja izmjere stvarno izvedenih radova

skicira sklopove i detalje zgrada

vodi građevinske knjige

vodi građevinski dnevnik

sastavlja obračunske situacije

primjenjuje građevinske norme

organizira dopremu i otpremu materijala i pomoćnih konstrukcija

uzima uzorke materijala za ispitivanje

radi terminski plan građenja

organizira gradilište

rukovodi radnicima i izdaje radne naloge

 

Ispituje građevne materijale

Ispituje različita svojstva građevnih materijala u skladu sa zakonom i propisima

Uzima i njeguje uzorke

sastavlja izvještaje

Komercijalni poslovi

Izrađuje troškovnik

poznaje metode izračuna količina

poznaje građevinske norme

izrađuje troškovnik

Administrativni poslovi

Vodi i arhivira dokumentaciju

dostavlja dokumentaciju drugim sudionicima

šalje i prima poštu putem interneta

unosi potrebne podatke i dokumentaciju u računalo

arhivira dokumentaciju

vrši potrebne evidencije

priprema prezentacije projekata

sudjeluje u predstavljanju tvrtke na natječajima ili izložbama

Osiguranje kvalitete

Primjenjuje Zakon o gradnji i ostale propise

poznaje zakonska pravila struke

poznaje normative i pravilnike

Komunikacija

Komunicira sa svim sudionicima u nastajanju građevine

poznaje sudionike i njihovu ulogu

poznaje dokumentaciju

Očuvanje zdravlja i okoline

U radu se pridržava propisa za zaštitu na radu i propisa iz Zakona o gradnji

poznaje propise vezane za zaštitu na radu

poznaje propise o očuvanju energije i energetskoj učinkovitosti

poznaje posljedice nepropisnog građenja na zagađenje okoliša

 


UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje građevinski/a tehničar/ka može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposbnosti polaznika za navedeno zanimanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje građevinski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Krovopokrivač

Mjesto izvođenja programa: 

Vinkovci, Vukovar

Cijena: 

Na upit

Opis programa

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove krovopokrivača. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa
 
Obrazovanje se realizira u 3 oblika:
 • trogodišnje obrazovanje - za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje - ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija - ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.

Dokumentacija potrebna za upis

 • svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • domovnica
 • rodni list

Armirač

Mjesto izvođenja programa: 

Vinkovci, Vukovar

Cijena: 

Na upit

Opis programa

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja samostalno obavlja poslove armirača. Osim vrhunskih materijalno tehničkih osiguravamo i kadrovske uvjete koji na optimalan način polaznicima prenose sva potrebna znanja i vještine kako bi polaznici nakon završenog programa obrazovanja posjedovali stručnost i praktičnu obučenost za samostalno obavljanje posla. Iznimno smo ponosni na razinu znanja i stručnosti naših polaznika po završetku obrazovnog programa
 
Obrazovanje se realizira u 3 oblika:
 • trogodišnje obrazovanje - za osobe sa završenom osnovnom školom,
 • doškolovanje - ako polaznik ima završen dio srednje škole,
 • prekvalifikacija - ako polaznik ima završenu neku od srednjih škola
Po završenom školovanju polaznici stječu srednju stručnu spremu, te stječu pravo upisa zanimanja u radnu knjižicu.
Nastava se izvodi u večernjim satima, a nastavna literatura (knjige i skripte) su osigurani.

Dokumentacija potrebna za upis

 • svjedodžba osmog razreda (u slučaju četverogodišnjeg obrazovanja)
 • razredne svjedodžbe i završna svjedodžba (u programima prekvalifikacije odnosno doškolovanja)
 • domovnica
 • rodni list

Tesar

uciliste Studium - tesar

Cilj obrazovnog programa

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u obrtničko-zanatsku izradu tesarskih konstrukcija, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU

ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene drva, drvnih materijala i ostalih materijala u graditeljstvu.
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade drva i drvnih materijala ručnim alatima i električnim strojevima.
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i električnih strojeva.
 • Stjecanje vještine čitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja.
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih konstrukcija.
 • Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata.
 • Usvojiti znanje o izradi, i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.
 • Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama.
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir obrade, montaže i kompletiranje krovišta.
 • Upoznati tehnologiju izrade i montaže lijepljenih, drvenih, lameliranih nosača kao i montažnih kuća.
 • Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.
 • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TESAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

-          liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TESAR/ICA polaznik mora imati najmanje17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 

Program prekvalifikacije za zanimanje TESAR prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Zidar

Cilj obrazovnog programa

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u obrtničko-zanatsku izradu zidarskih konstruk­cija, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU

ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša.
 • Poznavati svojstva i primje  nu materijala, alata, pribora i pomagala.
 • Steći osnovna znanja o građevinskim konstrukcijama i njihovim zadaćama.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala, vrijeme izvođenja radova, te izradu predračuna za pojedine zidarske radove.
 • Steći vještinu zidanja zidova.
 • Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata.
 • Usvojiti znanje o izradi i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.
 • Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama.
 • Steći vještinu žbukanja.
 • Usvojiti znanje i steći vještinu postavljanja izolacija.
 • Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

UVJETI UPISA

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ZIDAR/ICA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

-liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara,

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje ZIDAR/ICA polaznik mora imati najmanje 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara/ice

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Program prekvalifikacije za zanimanje ZIDAR/ICA prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluka o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Podijelite na društvenim mrežama:

Share |

Prijava za polaznike: prijavite se za pristup materijalima

Obavijesti i dokumenti nastavne novosti

 • Cjeloživotno obrazovanje

  Cjeloživotno obrazovanje podrazumijeva: stjecanje i osuvremenjivanje svih vrsta sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija…

 • Započeo upisni rok

  Poštovani, Tehničko učilište Vinkovci  upisuju polaznike  za sljedeća zanimanja:   - ekonomist - komercijalist…